SJJJF HOKKAIDO 1 ON 1 JAM

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Adult

White

Light Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Keisuke Chinna

Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Ishikawa Tsugutaka

Kazuma Sakai

Light

Hlcgym

Utiya Yosiyuki

Over Limit Jiu Jitsu Association

Keishi Takemoto

Heavy

Over Limit Jiu Jitsu Association

Ronny Mo

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Kazuma Sakai

Ronny Mo

Keishi Takemoto

Hlcgym

Utiya Yosiyuki

Blue

Light Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Haruto Morosawa

Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan

Raphael Gomez

Feather

Bellatleo

Takahara Yuta

Free

Takuro Numata

Light

Gracie Barra

Axel Bouillin

Heavy

Pogona Club Gym

Rio Matsusaka

Free

Hayato Tanaka

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Haruto Morosawa

Free

Hayato Tanaka

Gracie Barra

Axel Bouillin

Purple

Medium Heavy

Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan

Miguel Gomez

Free

Tomoya Tanaka

Ultra Heavy

Over Limit Jiu Jitsu Association

Hirohata Yasuhiro

Open Weight

Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan

Miguel Gomez

Master

White

Rooster

Over Limit Jiu Jitsu Association

Shota Kumagai

Yuta Kondo

Yosimasa Sasahara

Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Keisuke Kodama

Shota Kudo

Atsubetsu_bjj

Hiroka Hakamata

Ryuji Uehara

Light

Gymnashion Sapporo

Takashi Mizukami

Middle

Free

Yohei Kawabata

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Keisuke Kodama

Shota Kumagai

Shota Kudo

Blue

Light Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Christopher Kavanagh

Light

Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan

Paul Macias

Open Weight

Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan

Paul Macias

Over Limit Jiu Jitsu Association

Christopher Kavanagh

Purple

Ultra Heavy

Kazumaru Jiu Jitsu

Toya Yasuhiro

Open Weight

Kazumaru Jiu Jitsu

Toya Yasuhiro

Senior 1

White

Rooster

Hlcgym

Honma Daigo

Light Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Sato Masayuki

Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Masatoshi Aida

Light

Over Limit Jiu Jitsu Association

Junichi Uchiyama

Gymnashion Sapporo

Yuuichi Nagahashi

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Junichi Uchiyama

Masatoshi Aida

Blue

Middle

Paraestra Muroran

Yutaka Okuzaki

Super Heavy

Atsubetsu_bjj

Munekatsu Ita

Open Weight

Paraestra Muroran

Yutaka Okuzaki

Atsubetsu_bjj

Munekatsu Ita

Black

Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Ryozo Murata

Medium Heavy

Over Limit Jiu Jitsu Association

Shinji Shoyama

Gymnashion Sapporo

Kazuyasu Takahashi

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Shinji Shoyama

Gymnashion Sapporo

Kazuyasu Takahashi

Senior 2

White

Light Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Fumihiko Iwasaki

Keisuke Abe

Light

Over Limit Jiu Jitsu Association

Tomohito Nakabayashi

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Fumihiko Iwasaki

Tomohito Nakabayashi

Purple

Light Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Tsukumo Sato

Ultra Heavy

Kazumaru Jiu Jitsu

Tenma Akihiro

Open Weight

Kazumaru Jiu Jitsu

Tenma Akihiro

Brown

Middle

Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan

Ric Gomez

Paraestra Muroran

Yosito Takeuchi

Ultra Heavy

Kazumaru Jiu Jitsu

Nakano Mikinori

Open Weight

Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan

Ric Gomez

Kazumaru Jiu Jitsu

Nakano Mikinori

Paraestra Muroran

Yosito Takeuchi

Senior 3

White

Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Kei Chiba

Daisei Matsuo

Middle

Over Limit Jiu Jitsu Association

Takayuki Kudou

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Takayuki Kudou

Daisei Matsuo

Blue

Light

Over Limit Jiu Jitsu Association

Shotaro Horibe

Medium Heavy

Free

Naoki Fujita

Heavy

Over Limit Jiu Jitsu Association

Noriyuki Tawara

Open Weight

Free

Naoki Fujita

Over Limit Jiu Jitsu Association

Shotaro Horibe

Black

Medium Heavy

Kazumaru Jiu Jitsu

Yamahata Yuuki

Open Weight

Kazumaru Jiu Jitsu

Yamahata Yuuki

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Adult

White

Light Feather

Over Limit Jiu Jitsu Association

Yukiko Numata

Core

Naya Yukari

Light

Over Limit Jiu Jitsu Association

Yayoi Ono

Paraestra Sapporo

Miyako Minami

Open Weight

Over Limit Jiu Jitsu Association

Yayoi Ono

Yukiko Numata

Paraestra Sapporo

Miyako Minami

Core

Naya Yukari