Rank Dumau 2013
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kunta Hashimoto Reversal Gym Kawaguchi Redips 11.00 2
2 Arthur Uemura Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
3 Matheus Miyashiro Infight Japan 11.00 2
4 Jo√£o Ueda Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
5 Cintia Kagohara Impacto Japan B.j.j 11.00 2
6 Rida Hasane Alavanca Jiu Jitsu 11.00 2
7 Guilherme Fabiano Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
8 Moroni Damiani Nova Uniao Helio Damiani 6.60 2
9 Bruna Akemi Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
10 Tatsuya Ogimura Carlos Toyota Bjj 6.60 2
11 Haruki Yusuke Nova Uniao 6.60 2
12 Willian Saio Infight Japan 6.00 1
13 Luana Chirano Narciso Impacto Japan B.j.j 3.00 1
14 Adrian Hernandez Infight Japan 3.00 1
15 Matheus Aizawa Infight Japan 3.00 1
16 Matheus Miyashiro Infight Japan 3.00 1