SJJJF - DUMAU HOKAIDO JIU JITSU TOURNAMENT 2017

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Junior Teen

White

Ultra Heavy

Over limit jiu jitsu association

Yoshiki Shirano

Adult

White

Light Feather

Bellatleo

Koichiro Yamashita

Feather

Atsubetsu_bjj

Yoneta Tastuya

Light

Free

Shunri Suzuki

Middle

Atsubetsu_bjj

Taketo Asanuma

Open Weight

Atsubetsu_bjj

Taketo Asanuma

Yoneta Tastuya

Bellatleo

Koichiro Yamashita

Blue

Feather

Bellatleo

Yutaka Yokokawa

Atsubetsu_bjj

Takahiro Fukui

Light

Hlcgym

Koji Takeuchi

Free

Masataka Miyaho

Masaya Tanaka

Heavy

Free

Hayato Tanaka

Over limit jiu jitsu association

Nao Suzuki

Open Weight

Atsubetsu_bjj

Takahiro Fukui

Hlcgym

Koji Takeuchi

Free

Masataka Miyaho

Hayato Tanaka

Masaya Tanaka

Over limit jiu jitsu association

Nao Suzuki

Black

Rooster

Paraestra sapporo

Hisashi Ezaki

Light Feather

Trust jiu jitsu academy

Makoto Ikuta

Sangsu Lee

Master

White

Light Feather

Bellatleo

Jun Myoen

Black

Feather

Over limit jiu jitsu association

Ryozo Murata

Senior 1

White

Ultra Heavy

Over limit jiu jitsu association

Ronny Mo

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Ronny Mo

Senior 2

White

Light Feather

Over limit jiu jitsu association

Hiroyuki Watanabe

Light

Over limit jiu jitsu association

Chihiro Oda

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Chihiro Oda

Hiroyuki Watanabe

Blue

Medium Heavy

Atsubetsu_bjj

Munekatsu Ita

Open Weight

Atsubetsu_bjj

Munekatsu Ita

Purple

Rooster

Over limit jiu jitsu association

Tsukumo Sato

Senior 3

Blue

Light

Over limit jiu jitsu association

Shotaro Horibe

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Shotaro Horibe

Black

Light

Over limit jiu jitsu association

Edison Kagohara

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Adult

White

Feather

Over limit jiu jitsu association

Yayoi Ono

Kyoko Kishimoto

Open Weight

Over limit jiu jitsu association

Yayoi Ono

Kyoko Kishimoto

Blue

Light Feather

Free

Shoko Yamagata

Open Weight

Free

Shoko Yamagata